CIS : ร่วมออกบูธในงานสัมนาระบบรางจะเปลี่ยนอีสานและประเทศไทยอย่างไร?

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโชว์ความพร้อม รองรับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในนามตัวแทนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมออกบูธในงานสัมนาระบบรางจะเปลี่ยนอีสานและประเทศไทยอย่างไร? ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที้งภาครัฐ และเอกชน ณ KORAT HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยในงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำ 2 หลักสูตรร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรในงาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และ สาขาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน โดยทั้ง 2 หลักสูตร พร้อมเต็มที่ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ที่ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้สำเร็จการศึกษาด้านระบบราง เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทย

Share this article

About Author

Super User