CIS : ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ภายในอาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยที่กิจกรรม 7ส ต้นแบบการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิยาลัยสีเขียว วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
      1. กิจกรรม 7ส วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
      2. กิจกรรม 7ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      3. ทุกแผนกของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำกิจกรรม 7ส มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรระบบงานและสภาพแวดล้อมโดยรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

Share this article

About Author

Super User