เริ่มแล้วครับ งานแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมาณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 34)

เริ่มแล้วครับ งานแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมาณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 34)

Share this article

About Author

suchanan.lo