ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

???????????? กำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษาคลิกที่นี่
http://www.oapr.rmuti.ac.th/2016/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศแจ้งกำหนดการเพิ่มเติม-16-พ.ค.-2563.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Share this article

About Author

siriwan.wa