ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
นักศึกษา มทร.อีสาน สร้าง “ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ” คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
#RMUTI

จดหมายข่าว มทร.อีสาน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่อาจารย์และนักศึกษา มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต ร่วมพลังจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางการแพทย์

ติดตามอ่านจดหมายข่าวฉบับอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3d1T2og

 

วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้
ทีม1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.นายอรรคชัย หมีมะเริง
2.นางสาววรางคณา ไชยณรงค์
ทีม2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1.นางสาวอัญมณี ละม่อมเมือง
2.นางสาวมิลตรา ใจสบาย
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1.นางสาวศรัณย์พร รักษาพงษ์
2.นางสาวมนฑกาล พงษ์เกษม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวีรเดช เหลืองทองใบ นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันฝีมือเเรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

โปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ศูนย์กลาง จังหวัดนครราชสีมา  คว้ารางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 1 และ 2 ประเภทรถประดิษฐ์การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 21/2561 แข่งขัน ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS) ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจําปี 2560 (Open House 2017) โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 –27 มกราคม 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศทักษะทางบัญชีประเภทเดี่ยวอันดับ 1และอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะทางบัญชีประเภททีม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พิมอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันเขียน Web Application

โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Arduino
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


 

รางวัลพรีเซนต์ผลงานดีเด่น แข่งขันสะพานเหล็ก ครั้งที่ 6
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธา


 

รางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ (SMAW)
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโลหะ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับประเทศ

การแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง Honda eco millenge challengs ครั้งที่ 19/2559