ประชุม/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโชว์ความพร้อม รองรับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในนามตัวแทนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมออกบูธในงานสัมนาระบบรางจะเปลี่ยนอีสานและประเทศไทยอย่างไร? ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที้งภาครัฐ และเอกชน ณ KORAT HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยในงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำ 2 หลักสูตรร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรในงาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และ สาขาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน โดยทั้ง 2 หลักสูตร พร้อมเต็มที่ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ที่ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้สำเร็จการศึกษาด้านระบบราง เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทย

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาปีที่ 1  จำนวน 209 คน ในวันเสาร์ที่ 26- 27  สิงหาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน

ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ

โปรแกรมวิชาจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องรถขุดไฮดรอลิก

โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประจำโปรแกรมวิชาเข้าร่วมงาน

ในวันพฤหัส ที่17 สิงหาคม 2560

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

Page 1 of 2