ประชุม/อบรม/สัมมนา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาปีที่ 1  จำนวน 209 คน ในวันเสาร์ที่ 26- 27  สิงหาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน

ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ

โปรแกรมวิชาจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องรถขุดไฮดรอลิก

โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประจำโปรแกรมวิชาเข้าร่วมงาน

ในวันพฤหัส ที่17 สิงหาคม 2560

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์หลักของมหาลัย ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page 1 of 2