วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโชว์ความพร้อม รองรับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในนามตัวแทนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมออกบูธในงานสัมนาระบบรางจะเปลี่ยนอีสานและประเทศไทยอย่างไร? ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที้งภาครัฐ และเอกชน ณ KORAT HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยในงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำ 2 หลักสูตรร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรในงาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และ สาขาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน โดยทั้ง 2 หลักสูตร พร้อมเต็มที่ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ที่ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้สำเร็จการศึกษาด้านระบบราง เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทย

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาาชีพ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา เก็บขยะ เพื่อทัศนียภาพที่ดีแก่การท่องเที่ยว ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาดและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ นำนักศึกษาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 1. พิธีการทางศุลกากร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านศุลกากร และด้านกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ไปยังต่างประเทศ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 3. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา เก็บขยะ เพื่อทัศนียภาพที่ดีแก่การท่องเที่ยว ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพและมทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรระบบขนส่งทางราง ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมกับ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรระบบขนส่งทางราง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาวราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)โดยมี ดร.อาณัฐ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นผู้บรรยายและให้ความอนุเราะห์เป็นวิทยากร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวีรเดช เหลืองทองใบ นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันฝีมือเเรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนายกัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 361 คน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และนักศึกษารุ่นอื่นๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและเป็นไปอย่างอบอุ่น ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนจะเป็นผู้ที่มีทักษะในเชิงวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ หรือนำไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

วันปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น.

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เปิดรับสมัคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 085 7592546

Register Now!!! ลงทะเบียน One ID วันนี้ใช้ฟรีทุกแอพ

Page 1 of 11