วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้
ทีม1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.นายอรรคชัย หมีมะเริง
2.นางสาววรางคณา ไชยณรงค์
ทีม2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1.นางสาวอัญมณี ละม่อมเมือง
2.นางสาวมิลตรา ใจสบาย
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1.นางสาวศรัณย์พร รักษาพงษ์
2.นางสาวมนฑกาล พงษ์เกษม

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่ 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารกลาง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ซึ่งอาคารในพื้นที่ดังกล่าว จะใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ทำการจัดการเรียนการสอนหลักของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างสูง ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ ที่พร้อมรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของ มทร.อีสาน
 
ทั้งนี้ในโอกาสเดียวกันนี้ วิทยาลัยนวัตกรรรมวิชาชีพ ยังได้เดินสายส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กว่า 18 หน่วยงานซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ภายในอาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยที่กิจกรรม 7ส ต้นแบบการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิยาลัยสีเขียว วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
      1. กิจกรรม 7ส วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
      2. กิจกรรม 7ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      3. ทุกแผนกของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำกิจกรรม 7ส มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรระบบงานและสภาพแวดล้อมโดยรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโชว์ความพร้อม รองรับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในนามตัวแทนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมออกบูธในงานสัมนาระบบรางจะเปลี่ยนอีสานและประเทศไทยอย่างไร? ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที้งภาครัฐ และเอกชน ณ KORAT HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยในงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำ 2 หลักสูตรร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรในงาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และ สาขาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน โดยทั้ง 2 หลักสูตร พร้อมเต็มที่ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ที่ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้สำเร็จการศึกษาด้านระบบราง เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทย

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาาชีพ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา เก็บขยะ เพื่อทัศนียภาพที่ดีแก่การท่องเที่ยว ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาดและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ นำนักศึกษาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 1. พิธีการทางศุลกากร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านศุลกากร และด้านกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ไปยังต่างประเทศ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 3. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา เก็บขยะ เพื่อทัศนียภาพที่ดีแก่การท่องเที่ยว ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพและมทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรระบบขนส่งทางราง ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมกับ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรระบบขนส่งทางราง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาวราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)โดยมี ดร.อาณัฐ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นผู้บรรยายและให้ความอนุเราะห์เป็นวิทยากร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวีรเดช เหลืองทองใบ นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันฝีมือเเรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนายกัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 361 คน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และนักศึกษารุ่นอื่นๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและเป็นไปอย่างอบอุ่น ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนจะเป็นผู้ที่มีทักษะในเชิงวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ หรือนำไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

Page 1 of 12