18/01/2019 0 comment

โปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ศูนย์กลาง จังหวัดนครราชสีมา  คว้ารางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 1 และ 2 ประเภทรถประดิษฐ์การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ...

18/01/2019 0 comment

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น  5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block