15/11/2018 0 comment

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในรายการ "Tech Talk" ได้เข้าถ่ายทำกระบวน "การออกแบบและพัฒนาแขนเทียมไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของ อาจารย์อัตถ์  ศรีเนตร ...

15/11/2018 0 comment

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น  5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block