ประชุม/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ในวันที่ 26 – 77 พฤศจิกายน 2559 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และพัฒนานักศึกษาให้เป็นต้นแบบ มีภาวะผู้นำทางวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

   

ฝ่ายบริการเทคนิค บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  ได้มาอบรมให้ความรู้ในโครงการ Young Technical Talent 2016 แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง มินิเธียเตอร์ มทร.อีสาน

Page 2 of 2