แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา


วันที่ 18 ก.ค. 60 สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการ Startup Thailand League ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมีนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ อีกทั้งช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการภายใต้ระบบพี่เลี้ยง และสามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันของตลาดโลกได้

นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกขนาดชุมชน" มาแสดงในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560  ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาปีที่ 1  จำนวน 209 คน ในวันเสาร์ที่ 26- 27  สิงหาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน

ความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์ฯในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการนำไปสู่การต่อยอดซึ่งงานวิจัย

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน

ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

โปรแกรมวิชาจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องรถขุดไฮดรอลิก

โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประจำโปรแกรมวิชาเข้าร่วมงาน

ในวันพฤหัส ที่17 สิงหาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแข่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2560

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 สาขาช่างไม้เครื่องเรือน
นายจิรวัทน์  ยมรัตน์

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 สาขาเทคโนโลยียานยนต์
นายเทวพร  แสนคำภา

รางวัลอับดับที่ 2 และ อับดับที่ 3 สาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกลึง
นายธนกร  พรผักแว่น
นายสุวัตน์  แปลงดี

รางวัลอับดับที่ 3 สาขาช่างประกอบมุมไม้
นายณัฐปกรณ์  จริยะกุลเดโช

Page 3 of 11