ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 เริ่มโครงการตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2559 - 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อันเนื่องมาจากปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วนลงพุง เสี่ยงต่อการเป็นโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็ง ดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และสื่อมวลชน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่อันตรายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกิน อ้วนลงพุง สมัครเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.korathealth.com/mkk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของหรือน้ำใจตามศรัทธา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มค. 2560

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด บริจารเครื่องยนต์เพื่อการศึกษาจำนวน 4 เครื่อง ให้แก่
โปรแกรมช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับประเทศ

การแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง Honda eco millenge challengs ครั้งที่ 19/2559

วันที่ 29 พ.ย. 59 มทร.อีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และคณะผู้บริหารด้านระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทางรถไฟหลิวโจว (Liuzhou Railway Vocational Technical College) จากประเทศจีน ในการหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมกัน โดยเมื่อหลักสูตรสมบูรณ์แล้ว มทร.อีสานและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทางรถไฟหลิวโจว จะทำการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างครูและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนและวิธีการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทางรถไฟหลิวโจวจะให้ความช่วยเหลือ มทร.อีสานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางรถไฟ (หรือยานยนต์) และการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรการเรียนการสอน (หนังสือเฉพาะทางรถไฟยานยนต์ฉบับภาษาไทย) อีกด้วย

พิธี มทร.อีสาน รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 6 ก.พ. 60