นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกขนาดชุมชน" มาแสดงในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560  ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาปีที่ 1  จำนวน 209 คน ในวันเสาร์ที่ 26- 27  สิงหาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน

ความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์ฯในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการนำไปสู่การต่อยอดซึ่งงานวิจัย

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน

ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

โปรแกรมวิชาจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องรถขุดไฮดรอลิก

โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประจำโปรแกรมวิชาเข้าร่วมงาน

ในวันพฤหัส ที่17 สิงหาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแข่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2560

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 สาขาช่างไม้เครื่องเรือน
นายจิรวัทน์  ยมรัตน์

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 สาขาเทคโนโลยียานยนต์
นายเทวพร  แสนคำภา

รางวัลอับดับที่ 2 และ อับดับที่ 3 สาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกลึง
นายธนกร  พรผักแว่น
นายสุวัตน์  แปลงดี

รางวัลอับดับที่ 3 สาขาช่างประกอบมุมไม้
นายณัฐปกรณ์  จริยะกุลเดโช

ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30 น. ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

วันนี้ (1 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งสิ้นจำนวน 217 คน ภายในงานมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และมีผู้ปกครองและนักศึกษารุ่นน้องคอยร่วมแสดงความยินดีในวันนี้

 

 

Page 3 of 10