วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์หลักของมหาลัย ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีการบรรยาย เรื่องชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และ ความสำเร็จในการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วัลลภ อรุณส่ง เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการฯ ครั้งนี้

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เข้าร่วมงาน วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย "ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ" ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน นครราชสีมา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560 "ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ"
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กิจกรรมภายในงาน อาทิ พิธีตักบาตรปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายและการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

Friday, 17 February 2017 00:00

RMUTI SPORTS DAY 2017

องค์การนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ขอเชิญ คณะผู้บริหาร อาจารยร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์และเชียร์เดอร์ ในโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI SPORTS DAY 2017 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา

 

วันนี้ (10 ก.พ. 60) เวลา 07.00 น. ณ ลานธรรม มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และปล่อยปลาเนื่องในวันมาฆบูชา แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 50 คน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

 

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS) ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจําปี 2560 (Open House 2017) โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 –27 มกราคม 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศทักษะทางบัญชีประเภทเดี่ยวอันดับ 1และอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะทางบัญชีประเภททีม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พิมอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันเขียน Web Application

โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Arduino
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


 

รางวัลพรีเซนต์ผลงานดีเด่น แข่งขันสะพานเหล็ก ครั้งที่ 6
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธา


 

รางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ (SMAW)
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโลหะ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS) ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจําปี 2560 (Open House 2017) โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 –27 มกราคม 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศทักษะทางบัญชีประเภทเดี่ยวอันดับ 1และอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะทางบัญชีประเภททีม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พิมอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันเขียน Web Application

โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Arduino
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


 

รางวัลพรีเซนต์ผลงานดีเด่น แข่งขันสะพานเหล็ก ครั้งที่ 6
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธา


 

รางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ (SMAW)
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโลหะ

Page 5 of 11