หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม

โปรแกรมวิชาการบัญชี    link

     มุ่งเน้นสร้างให้นักศึกษาเป็นนักบัญชี หรือผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานอาชีพการบัญชี เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่ออาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการเฉพาะ

โปรแกรมวิชาการเงิน   link

     มุ่งเน้นสร้างให้นักศึกษาเป็นนักบริหารด้านการเงินและบริหารเงินทุน ที่สามารถคำนวณต้นทุนและการวางแผน เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการเฉพาะ

โปรแกรมวิชาการตลาด   link

     มุ่งเน้นสร้างให้นักศึกษาเป็นนักบริหารการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจที่มีความสามารถต่างๆ  การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้วยการสอดแทรก ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องนักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบเจาะลึก

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   link

ก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเรียนนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูง ด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน และเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเทคโนโลยีสารสนเทศและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ การบริหาร การจัดการฐานข้อมูลในเชิงธุรกิจ การจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ และการพัฒนาเว็บ


กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม

โปรแกรมวิชาช่างโยธา    link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการสร้างอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในงานเขียนแบบและงานประมาณราคา

โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า    link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการซ่อมระบบไฟฟ้าการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบไฟฟ้า

โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ ทำเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมใช้ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก    link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก รถเครน รถขุด รถตัก รถเกรด และอื่นๆ

โปรแกรมวิชาช่างยนต์   link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ และระบบความปลอดภัยในรถยนต์

โปรแกรมวิชาช่างยนต์ - เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องยนต์ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศทั่วไป ตั้งแต่ขนาดเล็กที่ใช้ในที่พักอาศัยตลอดจนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ในด้านพาณิชยกรรม

โปรแกรมวิชาช่างโลหะ    link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในงานเชื่อม แก็สเชื่อมไฟฟ้า เชื่อม Tig เชื่อม Mix - Max
 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการเขียนแบบแผ่นคลี่และงานขึ้นรูปโลหะแผ่น
 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในงานหล่อโลหะ ชุบโลหะ ชุมเคลือบผิว ตรวจสอบงานเชื่อม ทดสอบวัสดุ

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน    link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในงานขึ้นรูปโลหะ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ด้วยเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องตัด และ เครื่องจักรอัตโนมัติ CNC
 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่อเจาะ เครื่องตัด

โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์    link

 • ผลิตช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการแปรรูปโลหะและผลิตอุปกรณ์ช่วนในการผลิต เช่น ผลิตแม่พิมพ์ ตัวโลหะ แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ แม่พิมพ์ ฉีด เป่า อัด พลาสติก