ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่ 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารกลาง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ซึ่งอาคารในพื้นที่ดังกล่าว จะใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ทำการจัดการเรียนการสอนหลักของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างสูง ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ ที่พร้อมรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของ มทร.อีสาน
 
ทั้งนี้ในโอกาสเดียวกันนี้ วิทยาลัยนวัตกรรรมวิชาชีพ ยังได้เดินสายส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กว่า 18 หน่วยงานซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาดและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ นำนักศึกษาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 1. พิธีการทางศุลกากร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านศุลกากร และด้านกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ไปยังต่างประเทศ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 3. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา เก็บขยะ เพื่อทัศนียภาพที่ดีแก่การท่องเที่ยว ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพและมทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรระบบขนส่งทางราง ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมกับ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรระบบขนส่งทางราง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาวราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)โดยมี ดร.อาณัฐ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นผู้บรรยายและให้ความอนุเราะห์เป็นวิทยากร

วันที่ 29 เมษายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนายกัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 361 คน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และนักศึกษารุ่นอื่นๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและเป็นไปอย่างอบอุ่น ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนจะเป็นผู้ที่มีทักษะในเชิงวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ หรือนำไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

วันปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น.

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เปิดรับสมัคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 085 7592546

Register Now!!! ลงทะเบียน One ID วันนี้ใช้ฟรีทุกแอพ

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และรองรับเทคโนโลยี 4.0 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 3 ห้อง 304 มทร.อีสาน