ประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์ฯในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการนำไปสู่การต่อยอดซึ่งงานวิจัย

ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30 น. ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35

วันนี้ (1 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งสิ้นจำนวน 217 คน ภายในงานมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และมีผู้ปกครองและนักศึกษารุ่นน้องคอยร่วมแสดงความยินดีในวันนี้

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 3 (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีการบรรยาย เรื่องชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และ ความสำเร็จในการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วัลลภ อรุณส่ง เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการฯ ครั้งนี้

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560 "ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ"
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กิจกรรมภายในงาน อาทิ พิธีตักบาตรปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายและการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

RMUTI SPORTS DAY 2017

องค์การนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ขอเชิญ คณะผู้บริหาร อาจารยร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์และเชียร์เดอร์ ในโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI SPORTS DAY 2017 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา

 

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน