วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ : โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ของ นศ. จากสถานประกอบการ

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาดและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ นำนักศึกษาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 1. พิธีการทางศุลกากร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านศุลกากร และด้านกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ไปยังต่างประเทศ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 3. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา เก็บขยะ เพื่อทัศนียภาพที่ดีแก่การท่องเที่ยว ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

Share this article

About Author

Super User