กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จฯ

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จฯ ได้ที่ http://regis.rmuti.ac.th/regis/?p=2978 

Share this article

About Author

suchanan.lo