ประกาศผลการเทียบโอนรายวิชาชีพพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษารับเข้า 2563 หลักสูตรเทียบโอน

ประกาศผลการเทียบโอนรายวิชาชีพพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษารับเข้า 2563 หลักสูตรเทียบโอน http://ba.rmuti.ac.th/academic/index.php/site-result-majorหากนักศึกษาเทียบไม่ผ่านในรายวิชาใด ให้เข้าเรียนผ่านระบบ LMS ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 1 มิ.ย. 63 (คู่มือการเข้าเรียน https://th.city/hvdyOT) และเข้ากลุ่มไลน์ รายวิชาได้ตาม QR CODE หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษ

Share this article

About Author

suchanan.lo