พัฒนาหลักสูตรระบบราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัมและห้องโกเมน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มช่างอุตสหกกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 3 หลักสูตรคือ

  1. สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
  2. สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก วิชาเอกระบบขนส่งทางราง
  3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิชาเอกระบบขนส่งทางราง