สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน นำโดย ท่านอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมในครั้งนี้ มทร.อีสานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับ

สัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้

นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมสัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://www.oapr.rmuti.ac.th/

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป

– ประกาศและระเบียบการรับสมัครการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคลิกที่นี่

– วิธีการสมัครคลิกที่นี่

– สมัครคลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel. 044-233000 ต่อ 2735