ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 เมษายน 2561
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561