Applying CAD/CAM Tecnology for Mold & Die

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Further Training การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAD/CAM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรม Mastercam2018 (Applying CAD/CAM Tecnology for Mold & Die Industries with Mastercam2018) ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561