อบรม ระบบควบคุม PLC

คณะครู นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุม PLC เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์