การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมดครงการอบรม-สัมมนาในหัวข้อ “การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียนเพื่ออนาคต” จัดโดย บริษัทเยนเนอรัล อินสกรูเมนท์ จำกัด ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร