ข่าวเทคโนโลยี 001

ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001

พัฒนาครูอาชีวศึกษา

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาครูอาชีวศึกษา “ด้านระบบขนส่งทางราง” ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561