อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือกล CNC

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงานเข้าร่วม โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือกล CNC
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
วิทยากรโดย นายฤทธิเดช พรหมดำ
ผู้เชียวชาญงานสอนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC
ทีมฝึกอบรมบุคคลกรเพื่อการแข่งขันการพัฒนาฝีมือระดับชาติ
ณ ห้อง CO-Working Spaces สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน