มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เตรียมต่อยอดการขนส่งระบบรางของประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง และเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งเป็น คณาจารย์ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา คณาจารย์ จาก มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิศวกร จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหารจากบริษัท เยเนรัล อินสตรูเมนต์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้