การบำรุงรักษาตลับลูกปืน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในรายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาโรงงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพงษ์ แสงนานนท์ วิศวกรอาวุโส เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อการวิเคราะห์ความเสียหายและการบำรุงรักษาตลับลูกปืน INA และ FAG พร้อมทั้งบรรยายถึงทฤษฎีของงานประกอบเพลาและตลับลูกปืนให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี