ศึกษาดูงานระบบราง

วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิศวกรรมระบบราง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบขนส่งทางรางและพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในอนาคต ในระบบขนส่งทางราง