การเข้าศึกษา/การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาแม่พิมพ์พลาสติก สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาอุปกรณ์จับยึด หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัคร

1. ระบบโควตา

รับสมัคร         วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2561

สอบสัมภาษณ์   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 

2. ระบบรับตรง

รับสมัคร      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562

สอบข้อเขียน   วันที่ 23-24 มีนาคม 2562

สอบสัมภาษณ์    วันที่ 23-24 มีนาคม 2562

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th