แข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 1 โดยจัดแข่งขัน 2 สาขาวิชา คือ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และสาขาการจำลองงานเชื่อม  โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพงศ์ กิตติเมธา จากบริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด  เป็นคณะกรรมการ และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อการจำลองงานเชื่อมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงานระบบราง

วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิศวกรรมระบบราง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบขนส่งทางรางและพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในอนาคต ในระบบขนส่งทางราง

ออกแนะแนว

วันนี้ 5-9 พฤศจิกายน 2561  ทีมงานแนะแนวการศึกษา โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา  โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 5015  ดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่  http://www.oapr.rmuti.ac.th/

การบำรุงรักษาตลับลูกปืน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในรายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาโรงงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพงษ์ แสงนานนท์ วิศวกรอาวุโส เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อการวิเคราะห์ความเสียหายและการบำรุงรักษาตลับลูกปืน INA และ FAG พร้อมทั้งบรรยายถึงทฤษฎีของงานประกอบเพลาและตลับลูกปืนให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เตรียมต่อยอดการขนส่งระบบรางของประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง และเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งเป็น คณาจารย์ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา คณาจารย์ จาก มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิศวกร จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหารจากบริษัท เยเนรัล อินสตรูเมนต์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือกล CNC

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงานเข้าร่วม โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือกล CNC
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
วิทยากรโดย นายฤทธิเดช พรหมดำ
ผู้เชียวชาญงานสอนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC
ทีมฝึกอบรมบุคคลกรเพื่อการแข่งขันการพัฒนาฝีมือระดับชาติ
ณ ห้อง CO-Working Spaces สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน

ข่าวเทคโนโลยี 001

ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001ข่าวเทคโนโลยี 001

Page 1 of 512345