พัฒนาครูอาชีวศึกษา

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาครูอาชีวศึกษา “ด้านระบบขนส่งทางราง” ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561

มทร.อีสาน ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ

มทร.อีสาน ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัย
พร้อมปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างการศึกษารูปแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี นายปัญญา วงษ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงหัวหน้าส่วนงานราชการทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับ
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ อุปนายกสภา มทร.อีสานได้กล่าวต้อนรับ และอธิการบดี มทร.อีสานได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากนั้นรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ มทร.อีสานได้จัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านระบบราง ด้านอุตสาหกรรมการบิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และการแสดงผลงานแบบจำลองระบบขนส่งสาธารณะของเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร มทร.อีสานได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ด้านระบบราง และซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพอีกด้วย ซึ่งการปรับตัวของ มทร.อีสานสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 นั้น คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับระดับอาชีวศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการศึกษาจากอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา อันมีหัวใจสำคัญคือ “การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์” ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นสังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยสามารถรองรับอาชีพที่หลากหลาย และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้อย่างเท่าเทียม

การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมดครงการอบรม-สัมมนาในหัวข้อ “การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียนเพื่ออนาคต” จัดโดย บริษัทเยนเนอรัล อินสกรูเมนท์ จำกัด ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร

อบรม ระบบควบคุม PLC

คณะครู นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุม PLC เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Applying CAD/CAM Tecnology for Mold & Die

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Further Training การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAD/CAM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรม Mastercam2018 (Applying CAD/CAM Tecnology for Mold & Die Industries with Mastercam2018) ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น ๓ (อาคาร ๓๕ )

การซ่อมบำรุงรถจักร SDA-4

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงรถจักร SDA-4” ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561- 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน นำโดย ท่านอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมในครั้งนี้ มทร.อีสานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับ

สัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้

นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมสัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา

 

พัฒนาหลักสูตรระบบราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัมและห้องโกเมน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มช่างอุตสหกกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 3 หลักสูตรคือ

  1. สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
  2. สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก วิชาเอกระบบขนส่งทางราง
  3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิชาเอกระบบขนส่งทางราง

Page 1 of 212