แข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 1 โดยจัดแข่งขัน 2 สาขาวิชา คือ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และสาขาการจำลองงานเชื่อม  โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพงศ์ กิตติเมธา จากบริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด  เป็นคณะกรรมการ และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อการจำลองงานเชื่อมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงานระบบราง

วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิศวกรรมระบบราง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบขนส่งทางรางและพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในอนาคต ในระบบขนส่งทางราง

ออกแนะแนว

วันนี้ 5-9 พฤศจิกายน 2561  ทีมงานแนะแนวการศึกษา โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา  โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 5015  ดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่  http://www.oapr.rmuti.ac.th/

การบำรุงรักษาตลับลูกปืน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในรายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาโรงงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพงษ์ แสงนานนท์ วิศวกรอาวุโส เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อการวิเคราะห์ความเสียหายและการบำรุงรักษาตลับลูกปืน INA และ FAG พร้อมทั้งบรรยายถึงทฤษฎีของงานประกอบเพลาและตลับลูกปืนให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เตรียมต่อยอดการขนส่งระบบรางของประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง และเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งเป็น คณาจารย์ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา คณาจารย์ จาก มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิศวกร จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหารจากบริษัท เยเนรัล อินสตรูเมนต์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือกล CNC

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงานเข้าร่วม โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือกล CNC
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
วิทยากรโดย นายฤทธิเดช พรหมดำ
ผู้เชียวชาญงานสอนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC
ทีมฝึกอบรมบุคคลกรเพื่อการแข่งขันการพัฒนาฝีมือระดับชาติ
ณ ห้อง CO-Working Spaces สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน

พัฒนาครูอาชีวศึกษา

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาครูอาชีวศึกษา “ด้านระบบขนส่งทางราง” ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561

มทร.อีสาน ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ

มทร.อีสาน ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัย
พร้อมปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างการศึกษารูปแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี นายปัญญา วงษ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงหัวหน้าส่วนงานราชการทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับ
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ อุปนายกสภา มทร.อีสานได้กล่าวต้อนรับ และอธิการบดี มทร.อีสานได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากนั้นรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ มทร.อีสานได้จัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านระบบราง ด้านอุตสาหกรรมการบิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และการแสดงผลงานแบบจำลองระบบขนส่งสาธารณะของเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร มทร.อีสานได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ด้านระบบราง และซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพอีกด้วย ซึ่งการปรับตัวของ มทร.อีสานสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 นั้น คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับระดับอาชีวศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการศึกษาจากอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา อันมีหัวใจสำคัญคือ “การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์” ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นสังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยสามารถรองรับอาชีพที่หลากหลาย และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้อย่างเท่าเทียม

การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมดครงการอบรม-สัมมนาในหัวข้อ “การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียนเพื่ออนาคต” จัดโดย บริษัทเยนเนอรัล อินสกรูเมนท์ จำกัด ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร

อบรม ระบบควบคุม PLC

คณะครู นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุม PLC เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Page 1 of 3123