ประวัติสาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บริเวณทุ่งตะโกราย ห่างจากจุดศูนย์กลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 320ไร่ เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2499 โดยขอใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา(วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) เป็นสถานศึกษา เริ่มแรกมี 3 แผนก คือ

  1. แผนกวิชาบัญชีและเลขานุการ
  2. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  3. แผนกวิชาช่างไม้

26 กรกฎาคม 2499   ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังแรก (ตึกคณะบริหารธุรกิจ)   โดยพณฯ ท่านพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขยายตัวทั้งทางด้านอาคารเรียน สถานที่ เครื่องมือ เจ้าหน้าที่และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชาเพิ่มสูงขึ้นโดยการขยายการศึกษาของสถาบัน เป็นดังนี้

– ปี พ.ศ. 2500     เปิดแผนกวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรม

– ปี พ.ศ. 2501     เปิดแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกลโลหะ ช่างไฟฟ้า

– ปี พ.ศ. 2507     เปิดรับนักศึกษาผู้สำเร็จ ม.ศ. 5 เข้าเรียนในแผนก วิชาช่างกลโลหะ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– ปี พ.ศ. 2512    วข.อ. ได้ดำเนินการขอสิทธิครอบครองที่ดิน ที่ตำบลหนองระเวียง ประมาณ 2,500 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ฝึกวิชาชีพภาคสนาม และเตรียมการขยายกิจการของ  วข.อ. ในอนาคต

– ปี พ.ศ. 2513     เปิดสอนภาคบ่าย

– ปี พ.ศ. 2513     เปิดรอบเช้า แผนกฝึกหัดครูมัธยมอุตสาหกรรม (โลหะ) 1 ห้อง สังกัดคณะวิชาการศึกษา (เป็นนักศึกษาที่กรมอาชีวศึกษาส่งมา)

– ปี พ.ศ. 2520 วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาได้ย้ายโอนเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา กรมอาชีวศึกษา มาขึ้นกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ปี พ.ศ. 2527  ย้ายแผนก ปม. (โลหะ) มาสังกัด แผนกวิชาช่างโลหะ

– ปี พ.ศ. 2528 เปลี่ยนแผนภูมิการบริหาร วข.อ.โดยอาศัยแผนภูมิการบริหารของกรมฯ ได้มีการจัดรูปแบบการบริหารใน ระดับคณะวิชาใหม่ ของคณะวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วย

  1. แผนกวิชาช่างโลหะ
  2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

-ปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใหม่เป็น  “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ”   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531

– ปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนแผนกวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เพิ่มเป็นแผนกและสาขาในสังกัดคณะเทคนิคการผลิต

-ปี พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเทคนิคการผลิตเป็น “คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต”

-ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2547

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน

เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโลหะ หลักสูตร 2 ปี ปีพ.ศ. 2537 เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วุฒิการศึกษา ม. 4 สายวิทย์ – คณิต และปีพ.ศ. 2541 เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หลักสูตร 4 ปี

ปัจจุบันเปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน หลักสูตร 2 ปี มีนักศึกษาประมาณ 60 คน จำนวน 2 ห้องเรียน

ตราประจำโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน