บุคคลากร

โครงสร้างบุคลากรโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน

นายพสิษฐ์  ชูตระกูล

ตำแหน่ง หัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน

 

นายธนสาร  จอมพุทรา

อาจารย์โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงษ์ศักดิ์  รุนกระโทก

อาจารย์โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน