วิสัยทัศน์, พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนำในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตการบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
  3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
  4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
  6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ