แข่งขันทักษะเพื่อความเป็นเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2561

  • รางวัลชนะเลิศ “ทักษะ MC มืออาชีพ” ประเภททีม
    • นางสาวนนทิชา  สุดวิไสย
    • นางสาวทรายแก้ว  กุ้งมะเริง
    • นางสาวธารทิพย์  ภูมิกาล