พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 61 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมี นายกัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทั้งหมด 9 หลักสูตร และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกัน มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งสิ้นจำนวน 358 คน ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

 

แข่งขันทักษะเพื่อความเป็นเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2561

  • รางวัลชนะเลิศ “ทักษะ MC มืออาชีพ” ประเภททีม
    • นางสาวนนทิชา  สุดวิไสย
    • นางสาวทรายแก้ว  กุ้งมะเริง
    • นางสาวธารทิพย์  ภูมิกาล

ศึกษาดูงาน สนง.กรมการศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานกรมการศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาการนำเข้าและส่งออก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาจากสถานที่จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด

นักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด หัวข้อ การจัดแสดงสินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 และเพื่อเสริมสร้าทักษะให้กับนักศึกษา ในโปรแกรมวิชาการตลาดในการปฏิบัติงานด้านการตลาด

 

ร่วมประดิษฐ์กระทงเข้าประกวด

นักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาด ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ร่วมประดิษฐ์กระทงร่วมประกวดในงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Marketing Plan Contest 9

Marketing Plan Contest 9

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P.Hondaกิจกรรมการประกวดแผนการตลาด “Marketing Plan Contest # 9 by A.P. Honda” โครงการประกวดวิชาการทางด้านการตลาดในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยนักศึกษาจะทำแผนการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า Zoomer-X โดยน้องๆจากทีม MK Fighter ตัวแทนบริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ลงทำการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน