เตรียมเปิดหลักสูตร ค้าปลีก

เตรียมเปิดหลักสูตร ค้าปลีก

โปรแกรมวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เตรียมการเปิดหลักสูตรใหม่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)