แผนการศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาการตลาด (Diploma in Marketing)

ชื่อประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกการตลาด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา

  • ระดับ ปวช.สายบริหารธุรกิจทุกสาขา (หลักสูตร ปวส. 2 ปี)
  • ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (หลักสูตร ปวส. 2 ปี)