ประวัติสาขา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ตระหนักถึงความต้องการอัตรากำลังด้านวิชาชีพของชาติ จึงมีนโยบายให้แยกหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปิดการเรียนการสอนในระดับต่ำกว่าปริญญา เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของนักเรียนในเขตภูมิภาคให้สูงขึ้น โดยเน้นทักษะในการปฏิบัติงาน ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำระบบ Work integrated Learning นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ในการจัดทำหลักสูตรและเน้นทักษะทางด้านภาษา คือ เป็นหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน โดยโครงสร้างของหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ อยู่ภายใต้สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่สร้างมืออาชีพ และเตรียมยกฐานะเทียบเท่าคณะเป็นส่วนงานภายใน และได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยได้เปิดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการตลาด (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ในปี พ.ศ. 2559