ที่ตั้งและแผนที่

โปรแกรมวิชาการตลาด  วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  (อาคาร 16)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000  โทรศัพท์ : 044 – 233000 ต่อ 5017

 

แผนที่