บุคคลากร

อาจารย์ปวีณา  อาจนาวัง อาจารย์รฐกฤษ  ธนพิทชัย อาจารย์ภูมิพัฒน์  นวจินดากาญจน์
หัวหน้าโปรแกรมวิชาการตลาด อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการตลาด อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการตลาด