ปณิธาน

มุ่งมั่น เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรม สู่มาตรฐานสากล