การเข้าศึกษา/การรับสมัคร

การเข้าศึกษา/การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาแม่พิมพ์พลาสติก สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาอุปกรณ์จับยึด หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัคร

1. ระบบโควตา

รับสมัคร         วันที่ 1-14 ธันวาคม 2560

สอบข้อเขียน   วันที่ 23 ธันวาคม 2560

สอบสัมภาษณ์   วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ประกาศผลสอบ  วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา   วันที่  2-10 มกราคม 2561

รายงานตัวนักศึกษา    วันที่  16-18  พฤษภาคม  2561

2. ระบบรับตรง

รับสมัคร      วันที่ 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561

สอบข้อเขียน   วันที่ 9-10 มีนาคม 2561

สอบสัมภาษณ์    วันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกาศผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์  วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบ    วันที่ 27 มีนาคม 2561

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา   วันที่  29 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

รายงานตัวนักศึกษา    วันที่  16-18  พฤษภาคม  2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th