บุคคลากร


นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
หัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

 

นายพิตินันท์ วสันตเสนานนท์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

 


นายรัชพัฒย์ ศาสตร์สูงเนิน
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์